แนะนำอาหารโคนม ณ. ศูนย์เมืองทอง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

วันเปิดตัวสินค้า ทางบริัษัทฯ ลูกค้ามีความสนใจอาหารมาก
ทำให้อาหารตัวอย่างที่ทางบริษัทฯ เตรียมไปไม่พอ
อย่างไรก็ต้องขอบคุณ ลูกค้าทุกท่าน ทุกคน
ที่เชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทฯ
Visitors: 113,814