ฟาร์ม คุณลุงมน ชาญนอก

ฟาร์ม คุณลุงมน ชาญนอก
โคนมระยะรีด 40 ตัว
ได้น้ำนม 610 โล/วัน
ค่าเฉลีย 15.25 /ตัว/วัน
ใช้อาหาร ธนพล21 200 ลูด/เดือน
ใช้อาหาร ธนพล16 40 ลูก/เดือน

Visitors: 99,691