วีดีโอการใช้อาหาร

ทำการทดสอบการใช้อาหารโคนม

ฟาร์มในเขต จ.ลพบุรี (ต.โคกตูม)

อาหารที่ใช้ ธนพล16 โปรตีน 16%

สรุปการใช้อาหาร โคกินดี อาหารมีความน่ากินสูง ค่าโภชนะครบถ้วน

Visitors: 110,650