วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 

     จากร้านค้าเล็กๆ ในตลาดวังม่วงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ สินค้าเกษตรต่างๆ ในพื้นที่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี สินค้าที่จำหน่ายมี ยาเคมี ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์
     ทางด้านอาหารสัตว์ทางร้านเป็นตัวแทนจำหน่าย หลายบริษัท เช่น เบทาโกร ซีพี แหลมทอง ทำให้ร้านประยูรการค้ามียอดขายเฉพาะด้านอาหารสัตว์อยู่ที่ 300 ตันต่อเดือน
     จึงทำให้ร้านประยูรการค้ามีความสนใจในธุรกิจด้านการผลิตอาหารสัตว์ ดังนั้นทางร้านจึงดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ในนามบริษัทกู๊ดวันฟีดจำกัดและได้สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มีกำลังผลิตอยู่ที่ 300 ตันต่อเดือน แต่ยังไม่เพียงพอต้องความต้องการขอลูกค้าที่มีความต้องการอาหารของทางร้านประยูรการค้ามากกว่ากำลังผลิตในปัจจุบันจึงทำให้ทางบริษัทกู๊ดวันฟีดจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนครั้งใหม่ บนพื้นที่ 55 ไร่ โดยมี อาคารจัดเก็บอาหารสำเร็จ อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ อาคารผสมอาหาร เครื่องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ระบบกำลังผลิตอยู่ที่ 3,000 ตันต่อเดือน และได้มาตราฐานสากล เช่น GMP HACCP ISO มีห้องตรวบสอบคุณภาพอาหารก่อนส่งมอบให้ตัวแทนจำหน่าย ฟาร์ม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
    ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกษตร ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องดราบใดที่ประชากรในโลกยังต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยผลิตผลทางการเกษตร ธุรกิจอาหารสัตว์ก็ยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเช่นกัน
     บริษัทฯ มุ่งหวังว่าการลงทุนในครั้งนี้จะสามารถทำให้บริษัทฯ เข้าไปสร้างส่วนแบ่งทางตลาด ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้ในระดับหนึ่ง เริ่มจากฐานลูกค้าที่บริษัทฯ มีอยู่ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัฒฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีอันนำมาซื่ง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ความเป็นมาของบริษัทฯ

พ.ศ. 2518 เป็นตัวแทนจำหน่าย ปุ๋ยเคมี ยาเคมี อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช
พ.ศ. 2526 เปิดรับซื้อพืชไร่ ทางด้านเกษตร เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฝ้าย ถั่ว ทานตะวัน
พ.ศ. 2533 จำหน่ายวัตถุดิบ ทางด้านอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ให้กับ บริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์
พ.ศ. 2549 ทางร้านเริ่มสนใจในธุรกิจอาหารสัตว์ และเริ่มต้นการผลิตอาหารโค เพื่อทดลองใช้ในฟาร์ม
พ.ศ. 2555 อาหารโคของทางร้านเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมสนใจทดลองใช้ทางร้านจึงได้ตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ประเภทโคนม) มีกำลังการผลิตอาหารอยู่ที่เดือนละ 300 ตันต่อเดือน โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกู๊ดวันฟีดจำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารสัตว์และสูตรอาหาร
พ.ศ.2556 บริษัทกู๊ดวันฟีดจำกัด ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000,000 บาท

คณะผู้บริหาร

     คุณประยูร ไผทพฤกษ์     ตำแหน่ง    ที่ปรึกษาบริษัทกู๊ดวันฟีด จำกัด

     คุณบุญชู ไผทพฤกษ์      ตำแหน่าง   ที่ปรึกษาบริษัทกู๊ดวันฟีด จำกัด

     คุณธนพล ไผทพฤกษ์     ตำแหน่ง    กรรมการบริษัทกู๊ดวันฟีด จำกัด

     คุณณฐกร ไผทพฤกษ์     ตำแหน่ง    รองกรรมการบริษัทกู๊ดวันฟีด จำกัด

ผลการดำเนินงาน
     บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาตลาดอาหารโคนมว่ายังมีส่วนแบ่งตลาดที่สามารถขยายยอดได้อีก จึงทำการสร้างโรงงานอาหารสัตว์ที่มีกำลังผลิตอยู่ 300 ตันต่อเดือน โดยเริ่มจากเสนอขายในตำบลวังม่วงและได้ขยายเขตการขายออกไปจากตำบลเป็นอำเภอ
     บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายประจำเขต เพื่อที่จะดูแลฟาร์มสมาชิกและตัวแทนจำหน่ายให้เข้าใจถึงคุณภาพของสินค้า การแนะนำเรื่องการจัดการฟาร์ม
จึงทำให้มียอดขายอยู่ที่เดือนละ 200 ตันต่อเดือน คิดเป็นส่วนแบ่งของตลาดอยู่ประมาณ 3% ของมูลค่าตลาดอาหารสัตว์ทั้งหมด บริษัทฯ มุ่งหวังยอดขายในสิ้นปี 2556 จะต้องมียอดขายอยู่ที่ 500 ตันต่อเดือน และในปี 2558 จะต้องมียอดขายเป็น 1,500 ตันต่อเดือน

ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจ
     ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยเริ่มจากร้านประยูรการค้า เป็นร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิด มียอดขาย 200 ตัน ต่อเดือน ในเวลาต่อมา ปี 2555 ทางบริษัทฯ ได้ทำการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 300 ตัน ต่อเดือน
     ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายอยู่ที่เดือนละ 200 ตัน ต่อเดือน แต่ในสิ้นปี 2556 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทีจะเพิ่มยอดขายให้ได้ 350 ตัน ต่อเดือน
     บริษัทฯ วางแผนที่จะสร้างโรงงานใหม่ บนพื้นที่ 55 ไร่ มีอาคารจัดเก็บอาหารสำเร็จ อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ อาคารผสมอาหารสัตว์ มีกำลังผลิตอาหารอยู่ที่ 5,000 ตันต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย
1. อาหารโคนม ชนิดผง และชนิดเม็ด
2. อาหารโคเนื้อ ชนิดผง และชนิดเม็ด
3. อาหารไก่ไข่ ชนิดผง และชนิดเม็ด
4. อาหารไก่เนื้อ ชนิดผง และชนิดเม็ด
5. อาหารไก่พื้นบ้าน ชนิดผง และชนิดเม็ด
6. อาหารหมู ชนิดเม็ด
7. อาหารเป็ด ชนิดผง และชนิดเม็ด

กำลังการผลิต
1. อาหารสำเร็จรูป ชนิดผง 2,000 ตัน ต่อเดือน (10 ตัน ต่อ ชม.)
2. อาหารสำเร็จรูป ชนิดเม็ด 4,000 ตัน ต่อเดือน (10 ตัน ต่อ ชม.)


  • ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงาน มี 2 ไฟล์ กรองข้อมูล แล้วส่งมาที่ บริษัทฯ เมล์ goodonefeed@gmail.com ที่อยู่ 19/1 หมู่ 4 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ถ้าบริษัทฯ ได้รับเอกสารและวิดีโ...
Visitors: 113,817